Corporate Consulting

Biznesa procesu analīze; IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde


Nozare: Valsts un pašvaldības


E-veselības integrētās informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrāde

Klients: 
Nacionālais veselības dienests

Uzdevums

Projekta laikā tika veikti četri darba uzdevumi, kur katra uzdevuma ietvaros tika veiktas aktivitātes.

Pirmā darba uzdevuma „Vienotās e-veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšanas 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrāde” ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:

 • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas esošās situācijas izvērtējums;
 • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas attīstības plāna izstrāde;
 • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Prezentācijas un dalība ieinteresēto personu sanāksmēs.

Otrais darba uzdevums „Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrāde” ietvēra šādas aktivitātes:

 • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas esošās situācijas izvērtējums;
 • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas attīstības plāna izstrāde;
 • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Prezentācijas un dalība ieinteresēto personu sanāksmēs.

Trešā darba uzdevuma „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tehniskās infrastruktūras tehniskās specifikācijas izstrāde” laikā tika veiktas šādas aktivitātes:

 • Klienta informācijas un komunikācijas tehnoloģijas esošās infrastruktūras situācijas izpēte;
 • Projekta realizācijai nepieciešamās informācijas sistēmas arhitektūras izveide;
 • Funkcionālo un nefunkcionālo prasību tehniskās specifikācijas sagatavošana Klienta infrastruktūras pilnveidošanai;
 • Prezentācijas un dalība ieinteresēto personu sanāksmēs.

Ceturtā uzdevuma ietvaros tika sniegts atbalsts Klientam izstrādes iepirkumu veikšanas gaitā saistībā ar tehniskajās specifikācijās noteikto, kā arī konsultāciju sniegšana par izstrādāto nodevumu saturu.

Rezultāts

Darba uzdevumu rezultātā tika nodefinētas prasības: elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas 2.kārtas funkcionalitātes attīstībai, E-receptes informācijas sistēmas 2. kārtas funkcionalitātes attīstībai, nozares integrācijas platformas 2. kārtas funkcionalitātes attīstībai, e-pierakstu un e-nosūtījumu informācijas sistēmas 2. kārtas funkcionalitātes attīstībai, e-veselības portāla 2.kārtas funkcionalitātes attīstībai, datu apmaiņas uzsākšanai epSOS ietvaros, nodrošinot datu apmaiņu ES dalībvalstīs, veselības aprūpes nozares e-pakalpojumu attīstībai, nozares vienotās statistikas informācijas sistēmas izstrādei, ar noteiktām slimībām slimojošu personu reģistra migrācijai uz vienoto e-veselības informācijas sistēmu, Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2. kārtas funkcionalitātes attīstībai un Vienotās e-veselības informāciju komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveidei.

Kā galvenie mūsu darba rezultāta sagaidāmie ieguvumi ir:

 • Samazināts administratīvais slogs iedzīvotājiem – centralizēta un elektroniska medicīnisko dokumentu glabāšana un e-pakalpojumu ieviešana būtiski samazinās pacienta administratīvo slogu, samazinot laiku, kas jāpavada kontaktējoties ar ārstniecības personām.
 • Vienota vide veselības aprūpes pakalpojumiem – pašreiz veselības aprūpes pakalpojumu meklēšana vai atlase ir ļoti sadrumstalota un laikietilpīga, taču Vienotās e-veselības informācijas sistēmas ieviešanas rezultātā tā būs būtiski vienkāršota un piemērota dažādām dzīves situācijām.
 • Pacientu lielāka iesaiste veselības aprūpes procesā – proaktīvu paziņojumu un ziņojumapmaiņas risinājumu ieviešana starp ārstniecības personu un pacientu ļaus būtiski palielināt pacientu iesaistes apmēru veselības aprūpes procesā.
 • Veselības aprūpes procesa kvalitātes uzlabošanās (saistībā ar informācijas operatīvu pieejamību) – veselības aprūpes nozares darbinieku pieņemto lēmumu kvalitāte būtiski uzlabosies, jo tie balstīsies uz būtiski plašāku informācijas apjomu nekā līdz šim.
 • Veselības aprūpes procesa efektivitātes uzlabošana ārstniecības iestāžu un aptieku līmenī - tiks būtiski samazināts laiks, ko ĀP (vai farmaceits) velta gan medicīnisko, gan uzskaites dokumentu apstrādes procesam, tādējādi samazinot viena pacienta/klienta pieņemšanas laiku. Tāpat ar vienoto e-pierakstu sistēmas ieviešanu tiks būtiski vienkāršots darba plānošanas un uzraudzības process ārstniecības iestādēm.
 • Veselības aprūpes procesa efektivitātes uzlabošana valstiskā līmenī – plašāka medicīniskās informācijas pieejamība ļaus precīzāk veikt ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, pacientu, pacientu kopumu, diagnožu vai manipulāciju līmeņa analīzi, ļaujot precīzāk veikt veselības aprūpes procesa efektivitātes analīzi un uzlabošanu.

18 mēneši

Projekta realizācijas laiks