Corporate Consulting

Valsts robežsardzes informācijas sistēmas nomaiņas (REIS II) projekts


Lietojamības eksperta pakalpojumi un lietojamības testēšanas pakalpojumi Valsts robežsardzes informācijas sistēmas nomaiņas (REIS II) projektā

Klients: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Uzdevums

Sniegt atbalstu REIS II Izstrādātājam un Pasūtītājam REIS II izstrādes procesā un iesniegto izstrādes nodevumu novērtēšanā, lai izstrādājamā informācijas sistēma tiktu balstīta uz LVS Latvijas Standarts LVS NE ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210.daļa: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām” un atbilstu uz lietotājiem orientētas informācijas sistēmas attīstīšanas principiem. Veikt analīzi esošo lietotāju vidū un sniegt priekšlikumus jaunā REIS II dizainam, lietotāja profilam, lai IS atbilstu uz lietotājiem orientētas informācijas sistēmas attīstīšanas principiem.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

  • Lietotāju izpēte, esošās situācijas analīze un informācijas sistēmas (no REIS I uz REIS II) lietotāju vajadzību un profilu definēšana;
  • REIS II ekrānskatu prototipu un dizaina skiču izstrādes un saskaņošanas konsultatīvais atbalsts;
  • REIS II lietojamības un dizaina testēšana.

Rezultāts

Nodrošināti projekta īstenotājam nepieciešamie informācijas sistēmu lietojamības eksperta atbalsta pakalpojumi un veikta izstrādātās sistēmas funkcionalitātes lietojamības testēšana, sistēmas izstrādes procesu balstot uz lietotājiem orientētas informācijas sistēmas attīstības un LVS Latvijas Standarta LVS NE ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210.daļas: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām” principiem.


Sniegtie pakalpojumi

31 mēnesis

Projekta realizācijas laiks