Corporate Consulting

TAP portāla biznesa analīze un tehniskās specifikācijas izstrāde


TAP portāla ieviešanas autoruzraudzība un kvalitātes kontrole


Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls” plānoto darbību īstenošanā

Klients: 
Valsts kanceleja

Uzdevums

Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk - TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk - TAP portāls) izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (turpmāk - e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana.

Konsultāciju pakalpojumu ietvaros veikti šādi darbi:

 • TAP portāla biznesa analīze un tehniskās specifikācijas izstrāde, t.sk.:
  • TAP portāla prasību un datu arhitektūras definēšana;
  • TAP portāla biznesa analīze un biznesa procesu un prasību specifikāciju definēšana, t.sk. lietotāju vajadzību definēšana;
  • TAP portāla funkcionālo, nefunkcionālo, ieviešanas un pārejas, uzturēšanas prasību definēšana;
  • iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde;
 • Iepirkumu atbalsts, t.sk.:
  • atbalsts un konsultācijas iepirkumu procedūru organizēšanā un realizācijā, līgumu slēgšanas procesā;
  • iepirkumu dokumentācijas sagatavošana (nolikumi, līgumu projekti u.c. juridiskie dokumenti);
 • TAP portāla ieviešanas autoruzraudzība un kvalitātes kontrole, t.sk.:
  • pasūtītāja interešu pārstāvība un konsultācijas projekta īstenošanas sanāksmēs;
  • iesniegto dokumentāro nodevumu kvalitātes pārbaude;
  • iesniegto programmatūras nodevumu funkcionālā testēšana;
  • lietojamības testu veikšana un lietojamības prasību ievērošanas uzraudzība;
  • drošības prasību ievērošanas uzraudzība;
  • ekspertu atzinumu sagatavošana pēc nepieciešamības.

Rezultāts

Projekta ietvaros sniegtās konsultācijas tika vērstas uz pasūtītāja vajadzību apzināšanu, risinājuma prasību izstrādi, iepirkuma procesa nodrošināšanu, kā arī tam sekojošo projekta realizācijas atbalstu – konsultācijas TAP portāla izstrādes procesā un izstrādes kvalitātes kontroli, to skaitā nodevumu atbilstības kontroli, izstrādājamā TAP portāla funkcionālo un nefunkcionālo aspektu testēšanu.

Izstrādātais TAP portāls nodrošinās efektīvāku valsts pārvaldes tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas, kontroles procesu un Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas un sēžu vadības procesu, kā arī nodrošinās sabiedrībai ērtāku līdzdalību TAP sabiedriskajā apspriešanā, tādējādi iedzīvinot atvērtās pārvaldības partnerības principu un iniciatīvas.


Sniegtie pakalpojumi

37 mēneši

Projekta realizācijas laiks