Apstrādes nolūks: Videonovērošana

Kādi dati tiek ievākti?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, bet ne tikai, lai:

 • nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija);
 • konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības īpašumā un ārpus tā;
 • kontrolētu personu kustību, pulcēšanos un uzvedību, lai labāk pārvaldītu drošību un riskus;
 • noteiktu atbilstošu resursu sadalījumu situācijās, kad noziedzīga nodarījuma veikšana nav novēršama vai jau notiek;
 • izmeklētu incidentus.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana

Mūsu likumīgās intereses un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

 

Īpašuma un procesa pārvaldība

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai uzraudzītu īpašumu, piemēram, telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju u.c. būtisku objektu pieejamību un procesus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana

Mūsu likumīgās intereses

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

 

 

Kā mēs ievācam datus?

 • No Jums:
  • Mēs vācam un apstrādājam personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus, t.i., videonovērošanas kameras, CCTV sistēmas un citu līdzīgu tehnoloģiju.Publiski pieejamajiem avotiem, piem., sociālajiem tīkliem;

Personas datu izpaušana:

 • Pakalpojumu sniedzēji:
  • Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, apsardzes uzņēmumiem. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.
 • Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas:
  • Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
 • Grupas uzņēmumi:
  • Mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju Corporate Solutions grupas ietvaros ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

Cik ilgi dati tiks glabāti?

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Jūsu tiesības:

 • Piekļūt saviem datiem:
  • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
 • Iebilst pret datu apstrādi:
 • Jums ir tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem mārketinga nolūkiem;
 • Labot savus datus:
  • Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas datus.
 • Dzēst savus datus:
  • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums. Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus.
 • Ierobežot savu datu apstrādi
  • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

 • Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

SIA “Corporate Solutions”

Reģ. Nr. 40003861875

PVN reģ. Nr. LV40003861875

Adrese: Pērnavas 43A-9, Rīga, LV-1009

E-pasts: info@csolutions.lv