Apstrādes nolūks: Personāla atlase

Kādi dati tiek ievākti un to mērķis:

 • Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami šī informatīvā teksta mērķu izpildei. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecību. Ja iesniegsiet informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā.
 • Ja nepiekritīsiet personas datu apstrādei, kas ietverta šajā informatīvajā tekstā, Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikums netiks izvērtēts personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā.
 • Jūs varat iesniegt pieteikumu, ja esat vismaz 18 gadus vecs. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pārstāv likumiskie aizbildņi.

Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesa gaitā

 • Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu personāla atlases procesa gaitā:
 • ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu vakanci;
 • ja esat iesniedzis pieteikumu un vēlaties, lai ar Jums sazinās citu mūsu vakanču sakarā;
 • ja mēs esam Jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;
 • ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēta projekta ietvaros.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

Kontaktinformācija

Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

Profesionālā pieredze

Valodas zināšanas

IT zināšanas

Testu, uzdevumu rezultāti

Atsauksmes

Vakances, kurām dodat priekšroku

Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties

Jūsu piekrišana un mūsu likumīgās intereses, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma darbību.

8 (astoņus) mēnešus no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.

 

Pieteikumu izvērtēšana praktikantu atlases procesa gaitā

Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu praktikantu atlases procesa gaitā:

 • ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu prakses vakanci;
 • ja esat iesniedzis pieteikumu, kurā esat norādījis, ka vēlaties, lai ar Jums sazinās citu mūsu prakses vakanču sakarā;
 • ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas izglītības iestādes vai izglītības veicināšanas organizācijas sadarbības ietvaros, piemēram, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas ES finansēta projekta ietvaros;
 • ja mēs esam Jūs vai Jūsu likumiski aizbilstamo uzrunājuši, balstoties uz Jūsu profilā pieejamo izglītības informāciju plaši izmantotos  un/vai publiskos prakses portālos vai datu bāzēs, piemēram, Prakse.lv.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

Kontaktinformācija

Informācija par iegūstamo kvalifikāciju

Prakses laiks

Prakses programmas prasības atbilstoši prakses vietai uz kuru piesakāties

Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

Profesionālā pieredze

Valodas zināšanas

IT zināšanas

Testu, uzdevumu rezultāti

Atsauksmes

Citas prasmes atbilstoši prakses vakancei uz kuru piesakāties

Jūsu piekrišana

1 (vienu) mēnesi pēc praktikantu atlases procesa slēgšanas – prakses līguma noslēgšanas vai mūsu lēmuma par atteikumu.

 

Kandidāta atsauksmju ievākšana un novērtēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai ievāktu un novērtētu atsauksmes par kandidātu personāla vai praktikantu atlases procesu ietvaros, ja kandidāts Jūs ir norādījis kā savu atsauksmes devēju. Ja kandidāts iepriekš ir strādājis vai bijis praksē mūsu uzņēmumā, tad mēs ievācam un novērtējam atsauksmes arī no mūsu darbiniekiem, kas iepriekš ir strādājuši un/vai sadarbojušies ar kandidātu, ja Jūs vai Jūsu likumiskais aizbildnis ir piekritis, ka par Jums ievācam atsauksmes.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Informācija par profesionālo pieredzi

Informācija par darba sniegumu

Īpašībasis ir piekritis, ka par Jums ievācam atsauksmes.

Kandidāta un Jūsu piekrišana

Līdz kandidātu personas datu glabāšanas termiņa beigām.

 

Likumīgo prasību pārvaldība

Mēs varam apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, kas tika izskatīti personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas dati, kas mums jau ir pieejami:

Jūsu un/vai jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

Kontaktinformācija

Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

Profesionālā pieredze

Valodas zināšanas

IT zināšanas

Testu, uzdevumu rezultāti

Atsauksmes

Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties

Mūsu intervijas piezīmes un citi dokumenti, kas sagatavoti personāla atlases procesa gaitā

Mūsu likumīgās intereses

Līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus:

 • No jums:
  • Mēs ievācam personas datus, ko Jūs iesniedzat par sevi un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo, kad iesniedzat pieteikumu un/vai kad sazināties ar mums u.c.
 • Citi avoti:
  • Mēs varam ievākt personas datus no atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai no Jūsu drauga vai paziņas pieteikuma, kurš Jūs ir ieteicis kā kandidātu, vai nodarbinātības aģentūras, vai izglītības iestādes vai organizācijas, kas veicina izglītību.
  • Mēs varam ievākt personas datus no Jūsu norādītiem atsauksmju devējiem atlases procesu ietvaros.

Personas datu izpaušana

 • Pakalpojumu sniedzēji:
  • Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs izpaužam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, atlases uzņēmumi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.
 • Grupas uzņēmumi
  • Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem Corporate Solutions grupas uzņēmumiem, ja Jūsu kandidatūra vai prakse ir saistīta ar citiem Corporate Solutions grupas uzņēmumiem
 • Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas
  • Lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai nosūtītu atlases procesa novērtējuma formu. Kandidāta dotā informācija ir anonīma un tiks izmantota tikai uzņēmuma iekšienē, lai uzlabotu atlases procesu uzņēmumā.

Cik ilgi Jūsu dati tiek glabāti?

 • Personāla atlase:
  • 8 (astoņus) mēnešus no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.
 • Prakse:
  • 1 (vienu) mēnesi pēc praktikantu atlases procesa slēgšanas – prakses līguma noslēgšanas vai mūsu lēmuma par atteikumu.
  • Likumīgas prasības gadījumā, mēs glabājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.

Jūsu tiesības:

 • Piekļūt saviem datiem:
  • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums
 • Labot savus datus:
  • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums
 • Atsaukt piekrišanu:
  • Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums
 • Iebilst pret savu datu apstrādi:
  • Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums
 • Dzēst datus:
  • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
 • Ierobežot apstrādi:
  • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu un/vai sava likumiski aizbilstamā personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums
 • Tiesības uz datu pārnesamību:
  • Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums

Kandidāta novērtējums par atlases procesu

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai nosūtītu atlases procesa novērtējuma formu. Kandidāta dotā informācija ir anonīma un tiks izmantota tikai uzņēmuma iekšienē, lai uzlabotu atlases procesu uzņēmumā.

 

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

 • Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

SIA “Corporate Solutions”

Reģ. Nr. 40003861875

PVN reģ. Nr. LV40003861875

Adrese: Pērnavas 43A-9, Rīga, LV-1009

E-pasts: info@csolutions.lv