Apstrādes nolūks: Tiešais mārketings

Kādi dati tiek ievākti?
Personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefons vai e-pasts), darbavieta, amats

Kā mēs ievācam datus?

 • No Jums
  • Mēs iegūstam personas datus, kurus Jūs iesniedzat mums, piemēram, aizpildot pieteikšanās formu mūsu mājaslapā.
 • Publiski pieejamajiem avotiem, piem., sociālajiem tīkliem;
  • Mēs varam iegūt publiski pieejamo informāciju par Jums, ja esat publiska persona
 • Citi kanāli
  • Reizēm mēs iegūstam Jūsu personas datus no sadarbības partneriem, ja kampaņa tiek organizēta sadarbības ietvaros

Personas datu izpaušana:

 • Pakalpojumu sniedzēji:
  • Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot Jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, uzņēmumiem, kas sniedz:
   • klientu datu analīzes pakalpojumus;
   • Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus;
   • Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
   • datu centru pakalpojumus
 • Produktu/pakalpojumu piegādātāji
  • Mēs varam nodot Jūsu datus uzņēmumiem, kas piegādā atbilstošo produktu vai pakalpojumu
 • Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas:
  • Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
 • Grupas uzņēmumi:
  • Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem grupas ietvaros ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju, un vēlamies piedāvāt aktuālus produktus vai pakalpojumus. Jums ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas, sazinoties ar Corporate Solutions grupas pārstāvi pa norādīto kontaktinformāciju.

Cik ilgi dati tiks glabāti?

Dati tiek glabāti kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats un/vai līdz brīdim, kad dati vairs nav nepieciešami mērķa sasniegšanai. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

 

Jūsu tiesības:

 • Piekļūt saviem datiem:
  • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
 • Iebilst pret datu apstrādi:
  • Jums ir tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem mārketinga nolūkiem;
 • Atsaukt savu piekrišanu
  • Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Labot savus datus:
  • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums.
 • Dzēst savus datus:
  • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

 • Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

SIA “Corporate Solutions”

Reģ. Nr. 40003861875

PVN reģ. Nr. LV40003861875

Adrese: Pērnavas 43A-9, Rīga, LV-1009

E-pasts: info@csolutions.lv