Corporate Consulting

Pētījums


Koncepcija


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstības virzienu plāna izstrāde

Klients: 
LR Zemkopības ministrija

Uzdevums

Izstrādāt ZM un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstības plānu, īstenojot ZM pakļautībā esošo valsts pārvaldes iestāžu attīstības vajadzības, plānus un pieejamos resursus, kā arī ņemot vērā vispārējo valsts līmeņa IKT attīstības virzību un prasības.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Veikts esošās situācijas novērtējums, kas iegūts, pamatojoties uz intervijām ar ZM un tās pakļautībā esošajām iestādēm, publiski pieejamo informāciju un normatīvo aktu analīzi.
  • Veikta Latvijas normatīvajos aktos iezīmēto attīstības virzienu detalizēta analīze.
  • Analizētas novirzes starp esošo un vēlamo situāciju, kā rezultātā definēti Attīstības plāna ietvaros sasniedzamie mērķi un rezultāti.
  • Izstrādātas augsta līmeņa biznesa, informācijas, programmatūras un tehniskās arhitektūras, kas iezīmē konceptuālus risinājumus IKT attīstības veicināšanai ZM un tās pakļautībā esošajās iestādēs. Projekta ietvaros tika izstrādāts plāns vienotai un koordinētai zemkopības nozares IKT attīstībai, kas paredz aktivitātes iesaistīto institūciju IS pilnveidei, esošo nozares risinājumu attīstībai un jaunu koplietošanas risinājumu izveidei, kā arī valsts līmeņa tehnoloģiju pilnvērtīgai izmantošanai.
  • Izstrādāts aktivitāšu īstenošanas plāns, kā arī noteikti riski projekta sekmīgai īstenošanai.

Rezultātā ir izstrādāts Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu Attīstības plāns zemkopības nozares IKT attīstības veicināšanai, kas izmantots par pamatu koncepcija sagatavošanai Informatīvā ziņojuma „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros”.


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks