Corporate Consulting

Dažādības vadība


Darbinieku dažādība


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Pētījums “Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos”

Klients: 
Sabiedrības integrācijas fonds

Uzdevums

Projekta uzdevums bija veikt dažādības vadības faktiskās situācijas (prakse, uzskati, rezultāti) novērtējumu Latvijā, kā arī izstrādāt informatīvos materiālus par dažādības vadības ieviešanas procesu, ieguvumiem un labās prakses piemēriem no Latvijas un Eiropas savienības valstīm.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Veikta izpēte par dažādības vadības attīstību uzņēmējdarbības vidē ASV, Eiropā un Latvijā.
  • Intervēti 33 dažādu lieluma un nozaru Latvijas uzņēmumu vadītāji par dažādības vadības praksi un apstākļiem, kas ietekmē tās ieviešanu, kā arī anketēti šo uzņēmumu darbinieki.
  • Izpētīta dažādības  vadības labā prakse 10 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu uzņēmumos, veicot intervijas ar šo uzņēmumu pārstāvjiem.
  • Sagatavots un prezentēts video materiāls par 3 ārvalstu uzņēmumu labo praksi dažādības vadības pieejas īstenošanā Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros Latvijā (pieejams šeit).
  • Nodrošināta uzņēmuma SIA  “L’Oreal Baltic” īstenotās dažādības vadības prakses prezentācija Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros Latvijā (pieejams šeit).
  • Organizēta publiska domnīca Latvijas uzņēmumu vadītājiem par pētījuma rezultātiem, secinājumiem, identificētajiem labās prakses piemēriem un izstrādātajām  rekomendācijām (fotogalerija pieejama šeit).

Rezultāts:

Pētījuma rezultātā izstrādāts informatīvs buklets “Dažādības vadība – nākotnes potenciāls”, kurā apkopoti galvenie pētījuma rezultāti, labās prakses piemēri un izstrādātās rekomendācijas dažādības vadības veiksmīgai ieviešanai uzņēmumos (pieejams šeit).

Sagatavots izvērsts, pētījuma gala ziņojums, kurā detalizēti analizētas Latvijas un ārvalsts uzņēmumu tendences dažādības vadības pieejas īstenošanā. 


Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks