Corporate Consulting

Datu centri


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Datu centra IKT infrastruktūras iekārtu migrācija

Klients: 
Latvijas Dzelzceļš

Uzdevums

Sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas, lai klienta datu centra infrastruktūras pārvietošanas procesā nodrošinātu uzņēmuma darbībai kritisko sistēmu nepārtrauktību un IT infrastruktūras pakalpojumu līmeņa būtisku nepasliktināšanos. Nodrošināt pārvietojamo resursu un veikto izmaiņu dokumentēšanu.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikta esošās situācijas izpēte, t.sk. pārvietojamo resursu dokumentēšana, informācijas aktualizēšana, iekārtu marķēšana, IT pakalpojumu apzināšana un ietekmes uz IT pakalpojumu un SLA rādītājiem novērtēšana un migrācijas procesa realizācijas risku analīze.

Lai nodrošinātu sekmīgi migrācijas procesu, tika veikta rūpīga plānošana, iedalot infrastruktūras resursu migrācijas grupās un katrai no tām izstrādājot migrācijas scenārijus ar detalizētu laika plānu, nepieciešamajiem cilvēkresursiem un atkāpšanās scenārijiem. Ar klienta informācijas sistēmu pārvaldniekiem tika saskaņoti to atbildībā esošo sistēmu pieejamie  “logi” iespējamiem darbības traucējumiem.

Uzsākot migrāciju, tika nodrošināta uzraudzības kontrole, t.sk., migrācijas darba operatīvā plānošana, termiņu ievērošanas kontrole, darbu kvalitātes uzraudzība migrācijas laikā, migrācijas darbu saskaņošana, projekta risku vadība.

Projekta rezultātā datu centra infrastruktūras pārvietošana tika nodrošināta bez būtiskiem pārtraukumiem uzņēmuma informācijas sistēmu darbībā un bez ietekmes uz biznesa procesiem, kā arī, tika dokumentēta IKT infrastruktūra jaunajā datu centrā un projekta laikā veiktās izmaiņas.


Sniegtie pakalpojumi

9 mēneši

Projekta realizācijas laiks