Corporate Consulting

Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana


metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana


“Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)” ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.2.0/16/l/001) ietvaros.

Klients: 
Nodarbinātības valsts aģentūra

Uzdevums

 1. Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma metodikas izstrāde;
 2. Vispārējs uzņēmuma vai iestādes darba vides izvērtējums un individuālais, gados vecāku darbinieku (50+), kuri atbilst specifiskā atbalsta mērķa grupas raksturojumam, darba vides, apstākļu un vajadzību un darbaspēju potenciāla novērtējums pie darba devējiem, pielietojot izstrādāto metodiku un novecošanās pārvaldības plāna izstrāde.

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

 1. Metodikas izstrāde:
  • Ārvalstu pieredzes izpēte;
  • Izvērtējuma dimensijas un kritēriju noteikšana;
  • Izvērtējuma modeļa izstrāde;
  • Izvērtējuma instrumentārija sagatavošana;
  • Metodikas aprobācija.
 2. Individuālais nodarbināto novērtējums:
 • Darba vides risku apsekojums;
 • Darba vides atbilstības ergonomikas prasībām novērtējums;
 • Veselības apsekojums;
 • Individuālās intervijas ar mērķa grupas nodarbinātajiem, lai konstatētu nodarbinātā prasmju atbilstību amata apraksta prasībām, apmierinātību ar darba apstākļiem, darbinieka vēlmes par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • Nepieciešamo atbalsta pasākumu noteikšana un pamatošana;
 • Nepieciešamo darba vides pielāgojumu noteikšana un pamatošana.
 1. Uzņēmuma darba vides izvērtējums un Novecošanās pārvaldības plāna sagatavošana:
  • Personālvadības dokumentu analīze;
  • Statistikas datu analīze;
  • Intervijas ar uzņēmuma/iestādes vadības pārstāvjiem;
  • Izvērtējuma rezultātu (tostarp individuālo nodarbināto novērtējumu laikā gūtās informācijas) apkopošana Novecošanās pārvaldības plānā, rekomendāciju izstrāde par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Rezultāts

Projekta rezultātā ir izstrādāta metodika darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma nodrošināšanai un, pielietojot izstrādāto metodiku, novērtēti 12 uzņēmumi un iestādes (katram sagatavots individualizēts Novecošanās pārvaldības plāns) un īstenoti 1103 individuālie nodarbināto novērtējumi 44 dažādās vietās visā Latvijas teritorijā.


Sniegtie pakalpojumi

19 mēneši

Projekta realizācijas laiks