Corporate Consulting

Pētījumi par valsts pārvaldes modernizāciju


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai

Klients: 
Valsts kanceleja

Uzdevums

Izvērtēt normatīvo aktu prasības rūpnieciskā īpašuma, autortiesību un blakustiesību, kā arī augu šķirņu aizsardzības jomā un to piemērošanas radīto administratīvo slogu, kā arī tā samazināšanas iespējas.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Ārvalstu pieredzes analīze patentu, preču zīmju, dizainparaugu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, jaunu šķirņu un autortiesību un blakustiesību aizsardzības jomā, tostarp analizētas būtiskākās procedūru atšķirības, izmaksas, tiešsaistes sistēmu pieejamība un laika patēriņš;
  • Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikto prasību analīze un novērtēšana, lai noteiktu, kādā mērā normatīvajos aktos noteiktās prasības atbilst Eiropas Savienības un/vai starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām katrā no jomām;
  • Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomu padziļināta izpēte, tostarp tiesību aizsardzības procesu detalizēta analīze, un pastāvošo problēmu identificēšana, organizējot padziļinātās intervijas ar jomu ekspertiem un administrējošajām iestādēm un pielietojot gadījumu analīzes (case study) metodi;
  • Fiziskajām un juridiskajām personām radītā administratīva sloga izmaksu aprēķināšana katrā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, pamatojoties uz intervijās un gadījumu analīzes rezultātā iegūto un pieejamo statistikas informāciju;
  • Priekšlikumu izstrāde tiešā un netiešā administratīva sloga samazināšanai rūpnieciskā īpašuma, augu šķirņu aizsardzības, autortiesību un blakustiesību aizsardzības jomā, kā arī to ieviešanas ietekmes novērtējums.

Sniegtie pakalpojumi

11 mēneši

Projekta realizācijas laiks