Profesionālās ētikas principus SIA „ Corporate Solutions grupa” (turpmāk – Grupa), darbībai svarīgākās profesionālās ētikas pamatvērtības un ētisku uzvedību konkrētā situācijā nosaka Grupas Ētikas kodekss.

 

Ētikas pamatprincipi Grupas darbībā.

Grupas izaugsmes un attīstības pamatā ir augsti ētikas standarti un profesionāla uzvedība, ko tā ievēro attiecībās ar saviem klientiem, partneriem, Grupas darbiniekiem un sabiedrību.

 

Ētikas pamatvērtības un ētisku lēmumu pieņemšana

Grupas darbinieku profesionālās uzvedības pamatā ir ētikas vērtības, kas Grupai, un tās darbiniekam jāievēro visās to darbībās un darījumos:

 • komunikācija;
 • atklātība;
 • profesionalitāte;
 • atbildība;
 • konfidencialitāte;
 • godīgums.

 

Veicot darba pienākumus, tai skaitā pieņemot lēmumus, darbiniekam vienmēr jāapsver, vai viņa darbība un/vai lēmumi nav pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām ētikas pamatvērtībām vai citām Ētikas kodeksa prasībām.

 

Uzvedība konkrētās situācijās.

Darbiniekam savās darbībās un attieksmē jāievēro šādi principi:

 • taisnīga un objektīva attieksme pret visiem darbiniekiem;
 • tādas darba vides uzturēšana, kas ir brīva no jebkādas diskriminācijas, aizspriedumiem, necienīgas attieksmes, iebaidīšanas vai jebkāda veida vardarbības;
 • neiecietība pret pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu;
 • atbildības uzņemšanās par ikvienu jautājumu, kas izriet no tā noteiktā pienākumu apjoma;
 • pienākumu veikšana profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
 • uzturēt atklātu un efektīvu komunikāciju, dalīties ar informāciju, kas varētu ietekmēt kopējo darba veikšanu;
 • konfidencialitātes ievērošana darba pienākumus izpildē.

 

Savstarpējā cieņa un aizskaroša izturēšanās.

Uzņēmumā nav pieļaujama nekāda veida aizskaroša izturēšanās darba vietā. Aizskaroša izturēšanās ir jebkāda nevēlama, apvainojoša vai diskriminējoša rīcība, kas rada naidīgu, degradējošu darba vidi. Aizskarošas izturēšanās piemēri ietver seksuālu uzmākšanos, iebiedēšanu, apvainojošus komentārus vai jebkāda veida draudus. Uzņēmumā netiek pieļauta apzināta baumu izplatīšana, apmelošana un sociālā izolēšana darba vietā. Darbiniekam saskaroties ar jebkāda veida aizskarošu attieksmi darba vietā, nepieciešams informēt savu tiešo vadītāju vai personāla daļu.

 

Attiecības ar klientiem

Pildot savus pienākumus, darbinieks Grupas vārdā sniedz klientiem pakalpojumus godīgi, atbildīgi un profesionāli. Darbinieks izturas pret klientu laipni un toleranti, neatkarīgi no darbinieka personīgās attieksmes pret klientu aiz potenciālo klientu. Darbinieks nodrošina, ka darbs tiek veikts efektīvi un produktīvi, prioritizējot uzdevumus un izmanto resursus efektīvi. Darbiniekam ir pienākums sniegt klientam patiesu, skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju par pakalpojumiem, atklājot klientam visus būtiskos riskus, lai klients izprastu viņam piedāvāto pakalpojumu/produktu.

 

Interešu konflikts

Interešu konflikts var rasties, ja darbinieka personīgās intereses var ietekmēt viņa spēju pieņemt objektīvus un neitrālus lēmumus uzņēmuma grupas interesēs. Grupa un tās darbinieki ir atbildīgi par tādas darba vides uzturēšanu, kas ir brīva no interešu konfliktiem. Šā mērķa sasniegšanai darbiniekiem jāizvairās no situācijām, kas rada konfliktu. Darbiniekiem ir pienākums nekavējoties informēt vadību par jebkādiem iespējamajiem vai faktiskajiem interešu konfliktiem.

 

Korupcija

Mēs paredzam nulles toleranci attiecībā uz kukuļošanu neatkarīgi no tā, kur norit mūsu uzņēmējdarbība. Tas nozīmē, ka neviens uzņēmuma darbinieks nedrīkst sniegt, solīt vai likt citai personai viņa vārdā sniegt vai solīt nepamatotas priekšrocības personai atbildīgā amatā ne valsts, ne arī privātajā sektorā. Mazas summas vai tā dēvētie “veicināšanas” maksājumi apmaiņā pret administratīvā procesa paātrināšanu par labu Grupas interesēm arī nav pieļaujami. Turklāt arī Grupas darbinieki nedrīkst pieņemt vai prasīt jebkādas nepamatotas priekšrocības. Ja darbiniekam tiek piedāvāts kukulis vai ir aizdomas, ka kāds cits darbinieks  iesaistās kukuļu ņemšanā/došanā, nepieciešams ziņot tiešajam vadītājam vai personāla daļai.